Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Αρμοδιότητα της ΕΕ η σύναψη της συνθήκης του Μαρακές

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Αρμοδιότητα της ΕΕ η σύναψη της συνθήκης του Μαρακές

Στην απόφαση ότι η Συνθήκη του Μαρακές, που αφορά την πρόσβαση ατόμων με προβλήματα όρασης σε έργα τέχνης, μπορεί να συνομολογηθεί από την ΕΕ ως σύνολο και δεν χρειάζεται η χωριστή υπογραφή της από καθένα από τα κράτη μέλη, ενώ ενδέχεται να επηρεάσει και την ισχύ των ήδη υφιστάμενων κοινοτικών οδηγιών, κατέληξε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ.

Το Δικαστήριο κατέληξε σε αυτήν την απόφαση, αφού 8 κράτη της ΕΕ είχαν προηγουμένως μπλοκάρει τη διαδικασία για συνολική υιοθέτηση της Συνθήκης, στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Η συγκεκριμένη συνθήκη προβλέπει ότι τα κράτη που την έχουν υπογράψει υποχρεούνται να προβλέπουν στην εθνική τους νομοθεσία ότι ορισμένοι φορείς (ήτοι δημόσια ιδρύματα και οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, παιδαγωγικής κατάρτισης, προσαρμοσμένης ανάγνωσης ή πρόσβασης σε πληροφορίες) δύνανται, χωρίς την άδεια του φορέα του δικαιώματος του δημιουργού, να αναπαράγουν ή να διανέμουν σε μορφότυπο προσβάσιμο από άτομα τυφλά, άτομα με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (στο εξής: δικαιούχοι) αντίτυπα δημοσιευμένων έργων.

Με τη σημερινή γνωμοδότησή του το Δικαστήριο εξετάζει αν η Συνθήκη του Μαρακές συνδέεται με την κοινή εμπορική πολιτική η οποία, δυνάμει της Συνθήκης Λειτουργία της ΕΕ, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης καθώς δεν εμπίπτει στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής. Στη συνεχεία υπενθυμίζει ότι η Ένωση έχει επίσης αποκλειστική αρμοδιότητα στην περίπτωση κατά την οποία η σύναψη διεθνούς συμφωνίας ενδέχεται να επηρεάσει «κοινούς κανόνες» ή να μεταβάλει την εμβέλειά τους.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο το σύνολο των προβλεπόμενων από τη Συνθήκη του Μαρακές υποχρεώσεων άπτεται τομέα ο οποίος καλύπτεται ήδη εν πολλοίς από «κοινούς κανόνες της Ένωσης», η δε σύναψη της εν λόγω συνθήκης ενδέχεται να επηρεάσει τους κανόνες αυτούς ή να μεταβάλει την εμβέλειά τους.

(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΧΡ)