Οι Υπουργοί Αλιείας καθόρισαν ποσοστώσεις και μέγιστα επιτρεπόμενα αλιεύματα για 2019 και 2020

Οι Υπουργοί Αλιείας καθόρισαν ποσοστώσεις και μέγιστα επιτρεπόμενα αλιεύματα για 2019 και 2020

Το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που συνεδρίασε χθες στις Βρυξέλλες, συμφώνησε στα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις για ορισμένα αποθέματα βαθέων υδάτων στα κοινοτικά και διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού για το 2019 και το 2020. Τα εν λόγω ιχθυαποθέματα είναι: καρχαρίες βαθέων υδάτων, μαύρα σπαθόψαρα , αλφόνσινο, γρεναδιέρα και μπαρμπούνι.

Λόγω της ευπάθειας των ειδών βαθέων υδάτων στην ανθρώπινη δραστηριότητα και προκειμένου να αποτραπεί η υπερεκμετάλλευσή τους, το Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα TACs για τα δύο αποθέματα και να μειώσει τα TACs για δέκα αποθέματα, όπως πρότεινε η Kομισιόν.

“Η βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων και η βιωσιμότητα της αλιευτικής βιομηχανίας της ΕΕ αποτελούν βασικά κριτήρια για τον καθορισμό των ορίων αλιευμάτων. Σήμερα αποφασίσαμε να μειώσουμε τις αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα βαθέων υδάτων το 2019 και το 2020. Αυτή η κίνηση θα προστατεύσει τα θαλάσσια περιβάλλον και να βοηθήσουμε τη βιομηχανία μας μακροπρόθεσμα”, δήλωσε η Elisabeth Köstinger, Ομοσπονδιακή Υπουργός Αειφορίας και Τουρισμού της Αυστρίας.

Επιπλέον το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πρόταση της Κομισιόν να αυξηθούν οι ποσοστώσεις για το μπαρμπούνι γύρω από τις Αζόρες και το γρεναδιέρι των βράχων στα νοτιοδυτικά ύδατα κατά τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με τις θετικές επιστημονικές συμβουλές. Λόγω του μικρού αριθμού ψαριών που αλιεύτηκαν και σύμφωνα με τις επιστημονικές συμβουλές, ακυρώθηκε το σύστημα διαχείρισης  TAC στο βυθό του βορειοανατολικού Ατλαντικού, για το γρεναδιέρι στη Βόρειο Θάλασσα και το μαύρο σπαθόψαρο στη Βόρειο Θάλασσα και στο Σκαγεράκ (Νορβηγία).

Μετά την οριστικοποίηση, η συμφωνία θα υποβληθεί για τελική έγκριση χωρίς συζήτηση σε προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι ο προτεινόμενος κανονισμός σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για ορισμένα αποθέματα βαθέων υδάτων καθορίζει τους περιορισμούς αλιευμάτων για τους αλιευτικούς στόλους της ΕΕ για τα εμπορικά σημαντικότερα είδη βαθέων υδάτων στα ύδατα της Ένωσης και στα διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού.

Τα αποθέματα βαθέων υδάτων αλιεύονται σε ύδατα πέρα ​​από τα κύρια αλιευτικά πεδία των υφαλοκρηπίδων. Αποτελούν περίπου το 1% του συνόλου των ψαριών που αλιεύονται στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό.

Η αλιεία ειδών βαθέων υδάτων ρυθμίζεται από την ΕΕ από το 2003 με συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) ανά είδος και περιοχή και μέγιστη αλιευτική προσπάθεια που μπορεί να αναπτυχθεί στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό. Οι αλιευτικές δυνατότητες για τα είδη βαθέων υδάτων αποφασίζονται κάθε δύο χρόνια βάσει επιστημονικών συμβουλών και σύμφωνα με τον κανονισμό 1380/2013 σχετικά με τη μεταρρυθμισμένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Οι επιστημονικές συμβουλές παρέχονται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), το οποίο δημοσίευσε την τελευταία ανασκόπηση της βιολογικής κατάστασης των αποθεμάτων βαθέων υδάτων στις 7 Ιουνίου 2018.

Στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης ΚΑλΠ, οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει επίσης να καθοριστούν σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και να αποβλέπουν στην αποκατάσταση και τη διατήρηση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ).

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εναπόκειται στο Συμβούλιο να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της ΚΑλΠ.

(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΒΑ)