Περιβαλλαντική μελέτη για τη μεγάλη ανάπτυξη στην Πέγεια

Περιβαλλαντική μελέτη για τη μεγάλη ανάπτυξη στην Πέγεια

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για ενοποιημένη ανάπτυξη μεγάλων και σύνθετων χρήσεων Πέγειας έχει ήδη εκπονηθεί όσον αφορά την μεγάλη ανάπτυξη που προωθεί στην Πέγεια η εταιρεία George Vassiliou Ltd. &  άλλοι , του  πρώην προέδρου της ΚΔ Γιώργου Βασιλείου επειδή μικρό τμήμα της ακίνητης ιδιοκτησίας εμπίπτει εντός της περιοχής Νατούρα 2000 .

Σημειώνεται ότι  επιπρόσθετη περιβαλλοντική μελέτη είχε ζητηθεί από διάφορα εμπλεκόμενα κυβερνητικά τμήματα  και στην συνέχεια ο Δήμος Πέγειας ζήτησε την εκπόνηση σχεδίων νέας περιβαλλοντικής μελέτης η  παρουσίαση της οποίας αναμένεται να τεθεί   ενώπιον των μελών του δημοτικού συμβουλίου Πέγειας από τον ιδιώτη μελετητή., σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πέγειας. 

Το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει πως στα πλαίσια της συνεδρίασης που εξετάστηκε η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον εντοπίστηκαν ανάγκες διευκρινήσεων και περαιτέρω αξιολόγησης για τα θέματα της εκτίμησης επιπτώσεις στην περιοχή Πέγειας από την προτεινόμενη ανάπτυξη από την κατασκευή του έργου όσον αφορά τους κινδύνους πλημμύρας,την διαχείριση ομβρίων υδάτων στα πλαίσια της υδρολογικής λεκάνης της ανάπτυξης και τυχόν επιπτώσεων στην περιοχή κατάντη της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πέγειας Νεόφυτο Ακουρσιώτη στην μελέτη αυτή η οποία κοινοποιήθηκε και στο Δήμο Πέγειας εκτιμήθηκαν οι πλημμυρικές ροές στα υδατορέματα όπου καταλήγουν τα όμβρια της περιοχής ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου για διάφορα σενάρια –όπως είπε- λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες τόσο της λεκάνης απορροής όσο και της περιοχής τηςπροτεινόμενης ανάπτυξης στην τοποθεσία « Αγιοβούνι». 

Ο κ. Ακουρσιώτης ανέφερε στο ΚΥΠΕ  πως η ανάπτυξη περιλαμβάνει Κέντρο Ερευνών ,Κέντρο Αποκατάστασης μικρής κλίμακας εμπορικού κέντρου και οικιστική ανάπτυξη  .

(ΚΥΠΕ/ ΚΠ/ΓΧΡ)