Πρόστιμο 82 εκ. ευρώ επικύρωσε το ΕΥΔ σε Toshiba και Panasonic για συμμετοχή σε καρτέλ

Πρόστιμο 82 εκ. ευρώ επικύρωσε το ΕΥΔ σε Toshiba και Panasonic για συμμετοχή σε καρτέλ

Πρόστιμο άνω των 82 εκατομμυρίων ευρώ προς τις εταιρίες Toshiba και Panasonic/MTPD για τη συμμετοχή σε καρτέλ παραγωγής τηλεοράσεων και οθονών, επικύρωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, το πρόστιμο ορθώς είχε επιβληθεί στις δύο εταιρίες από την Κομισιόν το 2012, για σύσταση και συμμετοχή σε καρτέλ  μεταξύ των ετών 1996/1997 και 2006,  στην αγορά καθοδικών σωλήνων (cathode ray tubes – CRT).

Οι δύο εταιρίες είχαν καταδικαστεί και από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, αλλά άσκησαν αίτηση αναίρεσης, την οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα.

Οι συμπράξεις  (καρτέλ) συνίσταντο ουσιαστικά σε καθορισμούς των τιμών, σε κατανομές των αγορών και των πελατών, καθώς και σε επιβολή περιορισμών της παραγωγής. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αντάλλαξαν συχνά ευαίσθητες εμπορικά πληροφορίες.

Κατά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ ορθώς έκρινε ότι, όταν δυνάμει νομοθετικών διατάξεων ή συμβατικών ρητρών, η συμπεριφορά μιας κοινής θυγατρικής (εν προκειμένω της MTPD) στην αγορά πρέπει να καθορίζεται από κοινού από περισσότερες της μίας μητρικές εταιρίες (εν προκειμένω την Toshiba και την Panasonic), ευλόγως μπορεί να συναχθεί ότι η συμπεριφορά αυτή έχει όντως καθοριστεί από κοινού και, επομένως, ελλείψει αποδείξεως περί του αντιθέτου, πρέπει να γίνεται δεκτό ότι οι μητρικές εταιρίες ασκούσαν καθοριστική επιρροή επί της θυγατρικής τους.

Το Δικαστήριο εκτιμά επίσης ότι σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η Toshiba, το Γενικό Δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο να εξακριβώσει αν η Toshiba ασκούσε επιρροή επί της επιχειρηματικής λειτουργίας της MTPD προκειμένου να συναγάγει ότι οι δύο αυτές εταιρίες αποτελούσαν ενιαία οικονομική οντότητα. Επιπλέον, το γεγονός και μόνο ότι η Toshiba ουδέποτε χρησιμοποίησε το δικαίωμα αρνησικυρίας που διέθετε δεν καθιστά δυνατή τη συναγωγή του συμπεράσματος ότι αυτή δεν ασκούσε καθοριστική επιρροή επί της συμπεριφοράς της MTPD.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι ο διορισμός από την Toshiba του ενός εκ των δύο διαχειριστών που είχαν εξουσία να εκπροσωπούν την MTPD (και συγκεκριμένα του αντιπροέδρου της επιχειρήσεως αυτής) αποτελεί ένδειξη της δυνατότητας της Toshiba να ασκεί καθοριστική επιρροή επί της συμπεριφοράς της MTPD.

(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΧΡ)