Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ζητά από Κομισιόν μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρηματοδότηση ΜΚΟ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ζητά από Κομισιόν μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρηματοδότηση ΜΚΟ

“Ο τρόπος με τον οποίο η χρηματοδότηση της ΕΕ διοχετεύεται μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στους τομείς της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, της περιβαλλοντικής προστασίας, του πολιτισμού, καθώς και για άλλους σκοπούς, πρέπει να είναι περισσότερο διαφανής”, ζητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, με σημερινή του έκθεση όπου προειδοποιεί πως “το τρέχον σύστημα χαρακτηρισμού οργανώσεων ως ΜΚΟ δεν είναι αξιόπιστο” και η Κομισιόν “δεν διαθέτει αρκετά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δαπάνης των πόρων”, ακόμα και όταν αυτές συνεργάζονται με τον ΟΗΕ.

Το ΕΕΣ συνιστά μάλιστα στην Κομισιόν:
– να βελτιώσει την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με τις ΜΚΟ, οι οποίες καταχωρίζονται στο λογιστικό σύστημά της,
– να ελέγξει την εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση, από τρίτους, επιχορηγήσεων της ΕΕ σε ΜΚΟ,
– να βελτιώσει τις πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ που δαπανώνται μέσω ΜΚΟ,
– να υιοθετήσει μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών σχετικά με τα κονδύλια που χορηγούνται σε ΜΚΟ,
– να επαληθεύει τη δημοσιοποίηση, από τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, ακριβών και πλήρων στοιχείων σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ που χορηγείται σε ΜΚΟ.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΕΣ, “σε επίπεδο Κομισιόν, ο βαθμός διαφάνειας που χαρακτήριζε τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ από ΜΚΟ δεν ήταν επαρκής” και “η κατάταξη μιας οντότητας ως ΜΚΟ στο λογιστικό σύστημα της Κομισιόν βάσει υπεύθυνης δήλωσης της ενδιαφερόμενης οντότητας, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους ελέγχους, καθιστούν αναξιόπιστο τον χαρακτηρισμό μιας οντότητας ως ΜΚΟ”.

Σε γενικές γραμμές το ΕΕΣ παραδέχεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις των έργων που αναλαμβάνουν ΜΚΟ υπάρχει τελικά διαφάνεια, όμως “οι διαφορετικές υπηρεσίες της Κομισιόν δεν διαχειρίζονται ομοιόμορφα τις επιχορηγήσεις που χορηγούν τρίτοι”, και “η διαδικασία επιλογής ΜΚΟ από τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών που υποβάλαμε σε έλεγχο δεν είναι πάντοτε διαφανής”, αναφέρουν οι ελεγκτές.

“Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ που χρησιμοποιούν οι ΜΚΟ δεν είναι ομοιόμορφα”, δηλώνουν οι ελεγκτές, και τονίζουν ότι “η Κομισιόν δεν διαθέτει ολοκληρωμένες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα δίκτυα διεθνών ΜΚΟ και τα έργα υπό έμμεση διαχείριση”. Επιπλέον, στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης, “η έλλειψη διαθέσιμων πληροφοριών δυσχεραίνει τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με τις δαπάνες”.

Πληροφορίες σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ που χρησιμοποιούν οι ΜΚΟ δημοσιεύονται σε αρκετά συστήματα, ωστόσο οι λεπτομέρειες που αναφέρονται είναι περιορισμένες, σύμφωνα με τους ελεγκτές. Βέβαια το ΕΕΣ παραδέχεται ότι η Κομισιόν γνωστοποιεί, κατά κανόνα, στοιχεία που αφορούν την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας.

Τέλος σε πέντε από τα έξι ελεγχθέντα έργα, οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών είτε δεν δημοσίευσαν είτε δημοσίευσαν μόνον εν μέρει τις συμβάσεις που ανατέθηκαν σε ΜΚΟ, και η Κομισιόν δεν εξακρίβωσε αν οι εν λόγω οργανισμοί είχαν εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

“Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας παγκοσμίως και οι ΜΚΟ συχνά διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή αυτής της βοήθειας. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι της ΕΕ πρέπει να γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους καταβάλλονται σε ορθώς προσδιοριζόμενες οργανώσεις και ότι η Κομισιόν αναλαμβάνει πλήρως τη σχετική ευθύνη”, δήλωσε η Annemie Turtelboom, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση.

Το ΕΕΣ αναφέρει ότι οι ΜΚΟ βοηθούν την Κομισιόν “να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να παρακολουθεί προγράμματα της ΕΕ σε πολλούς τομείς πολιτικής, όπως η ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, το περιβάλλον, η έρευνα και η καινοτομία”.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, την περίοδο 2014‑2017 η Κομισιόν προγραμμάτισε ποσά ύψους 11,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για διάθεση μέσω ΜΚΟ.

(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΓΒΑ)