Τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2017 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2017 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2017, τον πρώτο προϋπολογισμό μετά την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο τον Μάρτιο του 2016, και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2017-2019, ενέκρινε απόψε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2017, ο οποίος βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2017-2019 που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Μαΐου του 2016, είναι ισοσκελισμένος, με οριακό έλλειμμα, και δίνει έμφαση στην υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων που έχουν τροχοδρομηθεί για όλες τις επαρχίες, περιλαμβανομένων και των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών.

Ο προϋπολογισμός για το 2017 στοχεύει στο να βοηθήσει την Κυβέρνηση να επιτύχει το στρατηγικό της στόχο, που είναι η διασφάλιση των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της περαιτέρω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, αύξησης της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας. Κλειδί αποτελεί η περαιτέρω εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η εδραίωση της εμπιστοσύνης ξένων και ντόπιων επενδυτών.

Σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους του Στρατηγικού πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής 2017-2019, τα δημόσια έσοδα για το 2017 θα ανέλθουν στα €6.964 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €6.839 εκατομμύρια το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,1%, ενώ οι συνολικές δημόσιες δαπάνες της γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να αυξηθούν στα €7.069 εκ. σε σύγκριση με €6.891 εκ. το 2016, σημειώνοντας μεταβολή 2,3%.

Οι πρωτογενείς δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης για το 2017 έχουν καθορισεί στα €6.150 εκ. σε σύγκριση με €6.054 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,6%, ενώ το σύνολο των προϋπολογιζόμενων δαπανών ανέρχονται στα €7.139 εκ. σε σύγκριση με προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €7.392 εκ. το 2016, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3,4%, κυρίως λόγω μείωσης του μέσου κόστους χρηματοδότησης και κατά συνέπεια περαιτέρω μείωσης των δαπανών για τόκους.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2017, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, προβλέπεται να είναι οριακά ελλειμματικό και να μην ξεπεράσει το 0,6% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με εκτίμηση για έλλειμμα 0,3% το 2016.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός για το 2017 δεν περιλαμβάνει τα έσοδα από την επιβάρυνση της έκτακτης κλιμακωτής εισφοράς που επιβάλλεται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, συνολικού ύψους €175 εκ., τα οποία καταργούνται.

Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι) προϋπολογίζονται για το 2017 να μειωθούν κατά 13,3% και να φτάσουν στα €499 εκ. σε σύγκριση με €576 εκ. το 2016 λόγω μείωσης του μέσου κόστους δανεισμού.

Ειδικότερα, τα έσοδα, μεταξύ άλλων, από την κατηγορία “φορολόγηση του εισοδήματος και της περιουσίας” για το 2017, υπολογίζεται να παραμείνουν στα ίδια περίπου του προηγούμενου χρόνου, φθάνοντας τα €1.706 εκ. από €1.704 εκ. το 2016, ενώ τα έσοδα από την κατηγορία “φόροι παραγωγής και εισαγωγής” αναμένεται να παρουσιάσουν θετική μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο της τάξης του 1,7% και να φθάσουν στα €2.694 εκ. περίπου σε σύγκριση με €2.645 εκ το 2016 λόγω αύξησης της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος που αναμένεται να συνεχίσουν να επιδρούν θετικά στην ιδιωτική κατανάλωση.

Σε σχέση με τις δαπάνες, μεταξύ άλλων, οι απολαβές προσωπικού προβλέπεται να αυξηθούν κατά το 2017 στα €2.342 εκ. από τα €2.258 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας αύξηση ύψους 3,7%, ενώ οι κοινωνικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν στα €2.573 εκ. το 2017 σε σύγκριση με €2.539 εκ. τον προηγούμενο χρόνο σημειώνοντας αύξηση ύψους 1,3% λόγω κυρίως αύξησης των δικαιούχων για σύνταξη.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες, εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων, κατά οικονομική δραστηριότητα, για τα έτη 2018 και 2019, υπολογίζονται να ανέλθουν στα €7.298 εκ. και €7.552 εκ. παρουσιάζουν δηλαδή ετήσια αύξηση ύψους 3,2% και 3,5% αντίστοιχα.

Μεσοπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας
——————-
Όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας, το βασικό μακροοικονομικό σενάριο για την τριετία 2017-2019 προβλέπει ο ρυθμός ανάπτυξης να κυμανθεί ετήσια γύρω στο 2,8%, ο ρυθμός πληθωρισμού για το 2017 να ανέλθει στο 0,5% και τα έτη 2018 και 2019να επιταχυνθεί στο 1,5% και 2,0%, αντίστοιχα.

Για το 2017, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 11,0%, το 2018 να περιορισθεί στο 10,0% και το 2019 να μειωθεί περαιτέρω στο 9,0% με την απορρόφηση των νέων στην αγορά εργασίας και η μακροπρόθεσμη ανεργία να παραμένουν ακόμη μεγάλες προκλήσεις.

Κυριότεροι δυνητικοί κίνδυνοι
——————————–
Όσον αφορά τους κυριότερους δυνητικούς δημοσιονομικούς κινδύνους που ελλοχεύουν για την κυπριακή οικονομία και δύναται να την επηρεάσουν αρνητικά είναι:

1. Ενδεχόμενες αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο (από τον προβλεπόμενο) ρυθμό ανάπτυξης και κατά συνέπεια θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο κατά κύριο λόγο στις επιδόσεις των δημοσίων οικονομικών, της ανεργίας και στην εξέλιξη του δημοσίου χρέους.

2. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που πηγάζουν από κρατικές εγγυήσεις που παραχώρησε το κράτος τα προηγούμενα χρόνια προς κρατικές εταιρείες, κρατικούς Οργανισμούς και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

3. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που πιθανόν να προέλθουν από δικαστικές αποφάσεις που καταχωρήθηκαν εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4. Αρνητικές οικονομικές επιδόσεις των οντοτήτων δημοσίου δικαίου, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Εξάλλου, σύμφωνα με το ΜΔΠ, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2018 υπολογίζονται να ανέλθουν στα €7.274 εκ και το 2019 στα €7.692 εκ, παρουσιάζουν δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση ύψους 4,5% και 5,7% αντίστοιχα.

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΒΑ)