Οι αιτήσεις ασύλου τρομοκρατών μπορούν να απορριφθούν, αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Οι αιτήσεις ασύλου τρομοκρατών μπορούν να απορριφθούν, αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Αίτηση παροχής ασύλου μπορεί να απορριφθεί σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είχε συμμετάσχει στις δραστηριότητες τρομοκρατικού δικτύου, απεφάνθη σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κρίνοντας την υπόθεση του Mostafa Lounani, Μαροκινού υπηκόου, που καταδικάσθηκε από το tribunal correctionnel de Bruxelles (πρωτοβάθμιο ποινικό δικαστήριο Βρυξελλών, Βέλγιο) σε ποινή κάθειρξης έξι ετών για συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας – εν προκειμένω του βελγικού πυρήνα της «Ισλαμικής Ομάδας Μαροκινών Μαχητών» (ΙΟΜΜ).

Το 2010, ο M. Lounani υπέβαλε στις βελγικές Αρχές αίτηση παροχής ασύλου και το Conseil du contentieux des étrangers (Συμβούλιο επιλύσεως ενδίκων διαφορών αλλοδαπών, Βέλγιο) αποφάνθηκε το 2011 ότι έπρεπε να αναγνωρισθεί στον M. Lounani η ιδιότητα του πρόσφυγα. Το Conseil d’État (Συμβούλιο της Επικρατείας, Βέλγιο) όμως αναίρεσε την απόφαση και στη συνέχεια το Conseil du contentieux des étrangers την επαναβεβαίωσε το 2012.

Το Conseil d’État (Συμβ αποφάσισε να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προδικαστικά ερωτήματα για να διευκρινισθεί υπό ποίες προϋποθέσεις αιτών μπορεί να αποκλεισθεί από την υπαγωγή στο καθεστώς του πρόσφυγα λόγω «πράξεων που αντιβαίνουν στους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών» σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταδικασθεί ποινικώς για συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, χωρίς να έχει διαπράξει ο ίδιος τρομοκρατική ενέργεια.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο σκεπτικό του, ότι, στο ψήφισμα 2178 (2014), το Συμβούλιο Ασφαλείας δήλωσε ότι «ανησυχεί ιδιαιτέρως εξαιτίας της τρομακτικής και αυξανόμενης απειλής την οποία αποτελούν οι αλλοδαποί ένοπλοι τρομοκράτες» και εξέφρασε την ανησυχία του όσον αφορά τα δίκτυα που έχουν οργανωθεί από τις τρομοκρατικές οντότητες και τα οποία καθιστούν δυνατή σε αυτές τη μεταξύ κρατών μετακίνηση ενόπλων κάθε ιθαγένειας και την κυκλοφορία των αναγκαίων για αυτές πόρων.

Με βάση την απόφαση το καθεστώς διεθνούς προστασίας εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές Αρχές, υπό τον έλεγχο των εθνικών δικαστηρίων όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, κατά τις ίδιες τις διαπιστώσεις του βελγικού Conseil d’État, ο M. Lounani ήταν ηγετικό μέλος τρομοκρατικής ομάδας διεθνούς εμβέλειας, η οποία καταχωρίσθηκε, το 2002, στον καταρτισθέντα από τα Ηνωμένα Έθνη κατάλογο προσώπων και οντοτήτων σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις και η οποία εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό, ο οποίος έχει έκτοτε ενημερωθεί. Οι δραστηριότητές της λειτουργικής υποστηρίξεως των δραστηριοτήτων της ομάδας αυτής αποκτούν διεθνή διάσταση, καθόσον ενέχεται  στην πλαστογραφία διαβατηρίων και στην παροχή συνδρομής σε εθελοντές οι οποίοι επιθυμούσαν να μεταβούν στο Ιράκ. Κατά το Δικαστήριο, οι πράξεις αυτές μπορούν να δικαιολογήσουν τον αποκλεισμό από το καθεστώς του πρόσφυγα.

(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΜΜ)